Transparantiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

 

Door de Site te bezoeken of enig aspect ervan te gebruiken, wordt de Gebruiker geacht alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Site, de informatie op de Site en de functionaliteit, voorzieningen en diensten die de Site biedt, te hebben erkend, begrepen en geaccepteerd. Dienovereenkomstig wordt de Gebruiker geacht de privacyverklaring te hebben gelezen voordat hij de Site verder gebruikt. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet de Gebruiker het gebruik van de Site onmiddellijk staken.

 

INHOUD
A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Definities
2. Voorwaarden voor toegang
3. Inhoud
4. Gekoppelde sites van derden
5. Intellectueel eigendom
6. Aansprakelijkheid en disclaimers
7. Elektronische verzending en records
8. Certificaat
9. Toepasselijke wetten en rechtsgebieden
10. Algemeen

1. 1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1. EPP” betekent EPP N.V.
1.2. “Site(s)” betekent de website van EPP die door EPP wordt aangeboden.
1.3. “Gebruiksvoorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Site.
1.4. “Gebruiker” betekent de persoon die toegang heeft tot de site, deze bekijkt of tools van de site gebruikt.

2. Voorwaarden voor toegang

2.1. De informatie en inhoud die op of via de website beschikbaar worden gesteld, worden verstrekt door EPP en bevatten informatie over EPP en zijn diensten, activa of producten.
2.2. Het gebruik van de Site is onderworpen aan de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Het is belangrijk dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op de Site.
2.3. Door deze site te bezoeken of een functie, hulpprogramma of dienst te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.
2.4. De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en alle wijzigingen zullen beschikbaar worden gesteld op de Site. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer de Gebruiker de Site bezoekt.
2.5. Toegang tot de site is toegestaan op tijdelijke basis en EPP behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de op de website aangeboden dienst zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kan EPP de toegang tot bepaalde delen van de site of de hele site beperken. EPP is niet aansprakelijk als de site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.
2.6. Internetservice- en telecommunicatieleveranciers kunnen de Gebruiker kosten in rekening brengen voor toegang tot de Site of voor gebruik van de Site (zoals datakosten, sms-kosten). EPP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze kosten.

3. Inhoud

3.1. EPP heeft ervoor gezorgd, en zal ervoor blijven zorgen, dat alle informatie op de site waarheidsgetrouw en correct is. EPP doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet in de wet of anderszins, ten aanzien van de geschiktheid voor het doel, de nauwkeurigheid, de volledigheid en/of de betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en/of inhoud op de site, en is op geen enkele wijze aan dergelijke informatie gebonden.
3.2. De site en alle informatie, inhoud, hulpmiddelen en materialen worden door EPP geleverd op een “as is” en “and available” basis, tenzij schriftelijk gecommuniceerd.
3.3. EPP kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving een aspect of functie van de site of de toegang daartoe wijzigen of stopzetten. EPP is niet gebonden aan eerder bestaande verklaringen, voorwaarden, bepalingen of andere informatie die later op de site wordt gewijzigd. EPP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de informatie en inhoud op de site, noch voor het beschikbaar houden ervan, en EPP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verzuim dit te doen.
3.4. Informatie, ideeën en meningen die op de site worden geuit, mogen niet worden beschouwd als professioneel advies of de officiële mening van EPP of van enige juridische entiteit met betrekking tot welke informatie, ideeën en meningen op de site worden geuit. Gebruikers worden aangemoedigd professioneel advies in te winnen of EPP te raadplegen voordat zij actie ondernemen met betrekking tot informatie, ideeën of meningen die op de site worden geuit.
3.5. De Gebruiker stemt ermee in dat alle berekeningen die op de Site worden gemaakt, schattingen zijn en alleen bedoeld zijn als richtlijn. EPP is niet verantwoordelijk voor fouten in de werking van rekenmachines of interactieve hulpmiddelen die bij de berekeningen worden gebruikt.
3.6. Alle producten en diensten die op de site worden aangeboden, zijn onderhevig aan bevestiging door EPP, en eventuele voorwaarden die daarop betrekking hebben, zoals van toepassing op het moment dat de transacties worden afgerond.

4. Gekoppelde sites van derden

4.1. Deze Site kan inhoud bevatten die door derden is geleverd, evenals bepaalde afbeeldingen en koppelingen naar andere sites van derden (“gekoppelde sites”).
4.2. Inhoud van derden en gekoppelde sites zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker en vormen geen vormen geen goedkeuring, goedkeuring of garantie door EPP.
4.3. De gekoppelde sites worden niet beheerd door EPP en EPP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site, met inbegrip van maar niet beperkt tot koppelingen op een gekoppelde site of wijzigingen of updates van een gekoppelde site. Bovendien is EPP niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derden.
4.4. EPP is niet verantwoordelijk voor enige vorm van overdracht van gekoppelde sites, noch is EPP verantwoordelijk voor de toegang, functionaliteit en beschikbaarheid van de gekoppelde site.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle inhoud van en gegevens op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, namen, software, video, technologie, logo’s, databases, knowhow, tekst, grafische voorstellingen, pictogrammen, hyperlinks, ontwerpen, programma’s, publicaties, producten, processen of ideeën die in de website worden beschreven, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van EPP of van derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven of anderszins aan EPP ter beschikking hebben gesteld.
5.2. De gebruiker mag de inhoud op geen enkele manier wijzigen en geen copyright- of handelsmerkvermeldingen verwijderen.
5.3. De gebruiker krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de inhoud te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
5.4. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent op enigerlei wijze een licentie of recht aan de Gebruiker onder enige handelsmerken, namen of logo’s.
5.5. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, mag de Gebruiker de inhoud van de Site niet kopiëren, reproduceren, distribueren, demonteren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, gebruiken voor commerciële doeleinden, opnieuw posten op andere sites, downloaden, herpubliceren, verzenden, weergeven, aanpassen, wijzigen, er afgeleide werken van maken of er anderszins uit extraheren, door middel van “scraping” of anderszins, of de inhoud van de Site hergebruiken of iemand anders daartoe toestemming geven of aanzetten.
5.6. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de gebruiker de inhoud van de site niet spiegelen of framen, noch in een andere site opnemen, of iemand anders toestemming geven of geven dit te doen. Als de gebruiker of een derde een hyperlink, frame, metatag of soortgelijke verwijzing (“linken”) naar de site wil maken, is voorafgaande schriftelijke toestemming van EPP vereist. Een aanvraag voor koppeling moet worden ingediend bij (enquiries@eppnv.nl).
5.7. EPP spant zich in om ervoor te zorgen dat er adequate technologische beveiligingen worden gebruikt om de informatie op de site te beschermen. EPP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de onwettige schending van auteursrechten of de onwettige verspreiding van informatie door derden die informatie van de site kopiëren.

6. Aansprakelijkheid en disclaimers

6.1. Behalve voor zover EPP met frauduleuze bedoelingen of grove nalatigheid heeft gehandeld en voor zover wettelijk toegestaan, is EPP niet aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of verliezen van welke aard dan ook die verband houden met het gebruik door de gebruiker van de site of de online diensten of de informatie op de site of het onvermogen van de gebruiker om de site of de online diensten te gebruiken.
6.2. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het downloaden of gebruiken van materiaal of gegevens als gevolg van toegang tot de site (“toegang”) naar eigen goeddunken en op eigen risico gebeurt en dat EPP niet verantwoordelijk is voor schade aan het computersysteem van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke toegang, behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van EPP.
6.3. De Gebruiker erkent en stemt er verder mee in dat het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om voldoende beveiligingsprocedures en viruscontroles en andere beveiliging te implementeren om aan de vereisten van de Gebruiker te voldoen.
6.4. De gebruiker stemt ermee in dat als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden schendt, EPP het recht heeft om aansprakelijkheden, verliezen en onkosten tegen de gebruiker te claimen, waaronder het recht om speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade te claimen, evenals verloren zaken, winst en redelijke juridische kosten.
6.5. EPP geeft geen garantie voor het functioneren van de site of de informatie, inhoud, hulpmiddelen of materialen op de site.
6.6. EPP zet zich in om gebruikers de best mogelijke service te bieden. EPP is echter niet verantwoordelijk voor:
a. een onderbroken, vertraagde of mislukte overdracht, opslag of levering van informatie als gevolg van een stroomstoring, apparatuur- of softwarestoring, natuurrampen, brand, arbeidsonrust of een andere oorzaak waarover EPP redelijkerwijs geen controle heeft; of
b. onnauwkeurige, onvolledige of ontoereikende informatie die door de Gebruiker van de Site is verkregen.
6.7. EPP aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade die
ontstaan uit:
a. een van de gebeurtenissen die in deze paragraaf of de paragrafen hierboven worden beschreven;
b. Handelingen of nalatigheden van gebruikers die resulteren in een schending van deze Gebruiksvoorwaarden;
c. koppelingen naar andere sites vanaf de Site.
d. een ontzegging van de toegang tot de site als EPP gelooft of reden heeft om aan te nemen dat de gebruiker activiteiten uitvoert die illegaal of beledigend zijn, de integriteit van de site aantasten of EPP in diskrediet brengen; of
e. Het vertrouwen van de gebruiker op informatie, inhoud, hulpmiddelen of materialen die van de Site worden verkregen.
6.8. De gebruiker stemt ermee in EPP, zijn directeuren, de raad van bestuur en zijn werknemers volledig schadeloos te stellen, en zal EPP niet aansprakelijk stellen voor vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van de site door de gebruiker.
6.9. De gebruiker stemt ermee in EPP, zijn directeuren, de raad van bestuur en zijn werknemers volledig schadeloos te stellen voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden of onvolledige informatie die door derden op de site beschikbaar wordt gesteld en stemt ermee in dat EPP niet aansprakelijk is voor verlies of schade, inclusief directe, indirecte en gevolgschade, die kan voortvloeien uit openbaarmaking aan of door derden.

7. Elektronische verzending en records

7.1. Gegevensberichten, inclusief e-mailberichten:
a. Door gebruikers via de site aan EPP verzonden informatie wordt pas geacht te zijn ontvangen wanneer deze door EPP schriftelijk is bevestigd of beantwoord; en
b. Verzonden door EPP, wordt geacht te zijn verzonden op het tijdstip dat op het bericht als verzonden staat aangegeven, of indien dit niet staat aangegeven, op het tijdstip dat op het informatiesysteem van EPP als verzonden staat aangegeven, en wordt geacht door de gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, mobiele pushmeldingen.
7.2. Als een gebruiker niet binnen een redelijke termijn een reactie van EPP ontvangt, moet de gebruiker contact opnemen met EPP. EPP is niet aansprakelijk voor het uitblijven van een reactie.
7.3. De Gebruiker stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch aan de Gebruiker worden verzonden, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat de communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.
7.4. De gebruiker accepteert dat EPP elektronisch met de gebruiker kan communiceren. Alle gegevens die door de Gebruiker worden ingediend, kunnen elektronisch en bij derden worden opgeslagen, hoewel deze derden gebonden zijn aan de strengste vertrouwelijkheidsniveaus. Deze elektronische records gelden als bewijs van de records, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen.
7.5. De Gebruiker mag de contactgegevens die door agenten of makelaars van onroerend goed zijn verstrekt niet gebruiken om contact op te nemen met deze agenten of makelaars voor enig ander doel dan in verband met een oprechte aanvraag met betrekking tot de huur of verhuur van het onroerend goed in kwestie.

8. Certificaat

8.1. Een door EPP ondertekend certificaat vormt voldoende bewijs voor de werking of functionaliteit van de online diensten of een deel daarvan en de inhoud van alle informatie die op een bepaalde datum op de site wordt weergegeven, en wordt als correct beschouwd tenzij de gebruiker het tegendeel bewijst.

9. Toepasselijke wetten en rechtsgebieden

9.1. De algemene voorwaarden met betrekking tot diensten die op de Site verschijnen, worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
9.2. De Gebruiker stemt in met en onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam met betrekking tot alle procedures, transacties, verzoeken en dergelijke die door een van de partijen tegen de andere partij worden ingesteld, voortvloeiend uit een van de voorwaarden met betrekking tot de Site of online diensten.

10. Algemeen

10.1. De kopjes van de clausules in de voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van verwijzing en zullen niet worden gebruikt om de voorwaarden te interpreteren, te wijzigen of aan te vullen.
10.2. Geen enkele nalatigheid of vertraging van EPP bij het uitoefenen van zijn rechten zal worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht, ongeacht of dit uitdrukkelijk of impliciet gebeurt, noch zal dit de geldigheid van enig deel van deze voorwaarden aantasten of afbreuk doen aan het recht van EPP om in een later stadium actie te ondernemen tegen de gebruiker.
10.3. Als een van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de voorwaarde verwijderd uit de overige voorwaarden die geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.
10.4. EPP behoudt zich het recht voor zijn rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan een derde deze algemene voorwaarden aan een derde over te dragen of uit te besteden.
10.5. De Gebruiker mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden overdragen of vervreemden.
10.6. EPP behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Daarom wordt aanbevolen dat de Gebruiker zich regelmatig op de hoogte stelt van deze Gebruiksvoorwaarden. De meest recent gepubliceerde versie van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing op elk gebruik van de Site na publicatie ervan op de Site.