Privacybeleid

EPP N.V. Privacyverklaring website

1. Inleiding

Wij zijn EPP N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht (“wij” of “ons”). Wij zijn een dochteronderneming van Redefine Properties Ltd., een toonaangevende in Zuid-Afrika gevestigde Real Estate Investment Trust (REIT).

We verwerken persoonsgegevens. Door dit te doen, treden we in het algemeen op als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, hebben betrekking op personen die klant zijn of in dienst zijn bij onze klanten (“klanten”) en derden, zoals personen die onze website bezoeken of zich abonneren op onze nieuwsbrief (“derden”).

2. Welke persoonsgegevens verwerken we

We verwerken de volgende gegevens:

a. contacta. contactgegevens (naam en e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie) en communicatie-inhoud van (potentiële) klanten; details (name and e-mail address and similar data required for communication) and communications content of (potential) clients;

b. gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens om de bezoekers van de website te identificeren en met hen te communiceren of gegevens die worden geregistreerd om bezoekersstatistieken met betrekking tot onze website te verzamelen (zie paragraaf 6 hieronder);

c. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of gericht aan derden en gegevens die nodig zijn voor het onderhouden van contact met deze derden.

3. Voor welk doel verwerken we deze gegevens en op welke rechtsgrondslag

We verwerken alleen persoonsgegevens als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. Daarom verwerken we de bovengenoemde gegevens alleen als:

a. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (“uitvoering van de overeenkomst”);

b. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (“wettelijke verplichting”);

c. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een andere persoon worden nagestreefd, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten van de persoon wiens gegevens het betreft (“gerechtvaardigd belang”), zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer we contactgegevens gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van onze zakelijke relaties, waarbij het gerechtvaardigd belang bestaat uit het onderhouden van contacten en het verzenden van informatie over onze diensten; of

d. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“toestemming”).

4. Met wie mogen we persoonsgegevens delen

We kunnen persoonlijke informatie over klanten en derden delen met:

a. personen die voor ons werken;

b. leveranciers (bijvoorbeeld hostingproviders of de provider die de gebruiksstatistieken voor onze website verzamelt, zie paragraaf 6 hieronder);

c. anderen, met toestemming van de betrokkene, of in het geval van een wettelijke verplichting.

“Personen die voor ons werken” verwijst naar werknemers van EPP N.V. en andere personen die aan ons verbonden zijn (zoals partners, consultants en aannemers).

5. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We passen verschillende technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking of toegang. Deze omvatten administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Personen die voor ons werken zijn verplicht tot geheimhouding en moeten zich houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

6. Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van cookies, omdat we Google Analytics gebruiken, een dienst die ons inzicht geeft in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Dit heeft betrekking op gebruiksstatistieken zoals het aantal unieke bezoekers, de bezochte pagina’s en de gemiddelde duur van een bezoek. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics voor ons worden verzameld, alleen worden gebruikt om ons inzicht te geven in de manier waarop onze website wordt gebruikt. We hebben ook de instellingen van de service zo aangepast dat de gegevens niet door andere Google-services kunnen worden gebruikt en dat de laatste cijfers van alle IP-adressen die in dit kader zijn verzameld, onmiddellijk worden gewist. Dit maakt het moeilijker om gegevens aan een specifieke bezoeker te koppelen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de wetgeving in de EER. We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een leverancier van internethostingdiensten die buiten de EER is gevestigd (bijvoorbeeld in Zuid-Afrika), en het gebruik van deze diensten kan een overdracht van persoonsgegevens aan de leverancier inhouden.

Als een dergelijke situatie zich voordoet en persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, zullen we zorgen voor passende waarborgen zodat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de privacywetgeving hier. We kunnen dit doen door een contract te sluiten met de ontvanger in overeenstemming met een formaat dat de Europese Commissie of een nationale toezichthoudende autoriteit voor dit doel heeft goedgekeurd.

8. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De wetten op de bescherming van persoonsgegevens geven u de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

a. het recht om te vragen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot deze gegevens;

b. het recht om rectificatie en verwijdering van deze gegevens te vragen;

c. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;

d. het recht om de toestemming voor de verwerking in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

e. het recht om uw gegevens te ontvangen of te laten overdragen aan een door u aangewezen organisatie, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat; en

f. afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die controleert of de regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

We zullen een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten behandelen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Deze rechten zijn echter niet absoluut; ze gelden niet onder alle omstandigheden en de toepasselijke regels voorzien in uitzonderingen. Als we uw verzoek niet inwilligen, zullen we u uitleggen waarom we dit niet doen.

10. Contactgegevens

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar (enquiries@eppnv.nl). U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons zijn verwerkt. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als u in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit in dat land.

11. Wijzigingen

Als we deze verklaring in de toekomst wijzigen, publiceren we de gewijzigde verklaring op onze website, met vermelding van de data waarop de wijzigingen van kracht worden. Als er wijzigingen zijn die aanzienlijke gevolgen hebben voor een of meer betrokkenen, zullen we ons best doen om ook deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.